ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕಾಶ್, IPS, MD ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್

ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಎಸ್‌ಐಎಲ್ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

22/10/2021

ಸ್ಕೋಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

12/04/2022

Presentation
Porto Watch

ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ಎಂಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕಾಶ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

05/06/2021